Nieuwe collectie! Profiteer van -10% korting bij besteding van €60 met code SPRING tot 29/02/24.
Mijn wagen

Mini-kar

De website www.vivaraise.nl wordt uitgegeven door SDE, een Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een kapitaal van 962.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder nummer 521 344 226, met intracommunautair BTW-nummer
FR 34 521 344 226, en met maatschappelijke zetel te 13A, rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Straatsburg - Frankrijk.
Telefoon: 03 88 79 54 99
Mail: contact@vivaraise.nl

PREAMBLE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden aangegaan tussen SDE en elke niet-handelbare natuurlijke persoon ("de Klant") die een aankoop wenst te doen op de Website.
 De partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden exclusief hun relatie regelen. SDE behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging zullen de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst, worden toegepast op elke bestelling.
 De Klant kan deze Algemene Voorwaarden afdrukken of opslaan.

ARTIKEL 1 - DOEL

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop via de website. Zij regelen alle fasen van het plaatsen en volgen van bestellingen, met inbegrip van betaling en levering.

De pakketten worden uitsluitend verzonden naar het Franse vasteland, Corsica, Monaco en de in artikel 6 genoemde Europese landen.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN

De producten op de Website worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
 De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. SDE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies.
 De foto's van de producten zijn niet contractueel.

ARTIKEL 3 - DE ORDE

Om een bestelling te plaatsen moet de Klant zich identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord. Bij een eerste bestelling moet de Klant een account aanmaken door zijn naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen in de daarvoor bestemde velden en een wachtwoord te kiezen. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, kan hem per e-mail een nieuw wachtwoord worden toegestuurd nadat hij zijn e-mailadres heeft ingevoerd op de pagina "Wachtwoord vergeten".

De Klant selecteert de producten en hoeveelheden rechtstreeks online. Zodra het winkelmandje is gevalideerd, moet de Klant de Algemene Voorwaarden aanvaarden, het leveringsadres kiezen en ten slotte de betalingswijze valideren. De definitieve validatie van de bestelling vindt plaats zodra de betaling is bevestigd.

SDE bevestigt de ontvangst van de bestelling zodra deze is gevalideerd door middel van een e-mail.

In bepaalde gevallen, waaronder niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem, behoudt SDE zich het recht voor de bestelling van de klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost. De door de koper bij de bestelling verstrekte informatie is bindend: in geval van een fout in het adres van de ontvanger kan SDE niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

In de regel wordt de klant bij de bestelling geïnformeerd over de beschikbaarheid van de producten. Indien een product echter uitzonderlijk niet beschikbaar is na validatie van de bestelling, zal SDE de Klant zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 8 dagen, per e-mail op de hoogte brengen. De bestelling van het betrokken product wordt dan geannuleerd en terugbetaald, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Voor alle vragen over de opvolging van een bestelling dient de Gebruiker zijn klantenrekening op de Website te raadplegen of te bellen naar 03 88 79 54 99 (gratis) van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen. Zij houden rekening met de BTW en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

De prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten (porto, verpakking en klaarmaken van het pakket volgens de geldende bedragen). Het bedrag van de leveringskosten wordt vermeld op de bestelbon voordat de bestelling wordt gevalideerd.

Sde is ingeschreven in het Nationaal Register van Meubelfabrikanten onder nummer FR015469_10B5AL. Dit nummer garandeert dat Sde door zijn toetreding tot Eco-mobilier voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen uit hoofde van artikel L541-10-6 van de milieuwetgeving.

ARTIKEL 5 - BETALING

Klanten kunnen ervoor kiezen hun aankopen te betalen:

- per creditcard :

De betaling gebeurt met een bankkaart met het CB-symbool, via een beveiligde server van een bankpartner. Het bankkaartnummer van de klant wordt naar de server van de bank gestuurd en de betaling wordt rechtstreeks aan de bank uitgevoerd in een beveiligde omgeving, zonder via de server van de winkel te passeren. De banknummers zijn dus alleen bekend bij de bankpartner. De door de Klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd nadat de betrokken bankbetalingscentra hun akkoord hebben gegeven. Indien deze centra weigeren, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

- met uw PAYPAL-rekening

Door te kiezen voor betaling via PayPal wordt de Klant automatisch naar zijn PayPal-rekening geleid. Zodra de PayPal-betaling is gevalideerd, kan de Klant zijn bestelling op de Website afronden.

ARTIKEL 6 - LEVERING

LEVERING IN CONTINENTAAL FRANKRIJK EN MONACO

Bovenop de verkoopprijs van de producten moet de Klant een forfaitaire bijdrage betalen in de verzendings- en verwerkingskosten van de bestelling, waarvan het bedrag is vastgesteld op 4,90 euro. De verzendkosten zijn gratis voor een winkelmandje van € 40 of meer.

De leveringskosten en -voorwaarden worden hieronder beschreven.

Levertijden kunnen niet worden gegarandeerd in geval van overmacht, met name in geval van een staking in de zin van de jurisprudentie. Bovendien kunnen levertijden niet worden gegarandeerd tijdens bepaalde periodes van hoge activiteit voor de verkoper, zoals verkoop- of algemene voorraadperiodes.

LEVERING IN CORSICA

Bovenop de verkoopprijs van de producten moet de Klant een forfaitaire bijdrage betalen in de verzendings- en verwerkingskosten van de bestelling, waarvan het bedrag is vastgesteld op 22,90 euro.

De leveringskosten en -voorwaarden worden hieronder beschreven.

Levertijden kunnen niet worden gegarandeerd in geval van overmacht, met name in geval van een staking in de zin van de jurisprudentie. Bovendien kunnen levertijden niet worden gegarandeerd tijdens bepaalde periodes van hoge activiteit voor de verkoper, zoals verkoop- of algemene voorraadperiodes.

LEVERING BUITEN CONTINENTAAL FRANKRIJK - EUROZONE

Bovenop de verkoopprijs van de producten moet de Klant een forfaitaire bijdrage betalen voor de kosten van verzending en verwerking van de bestelling, afhankelijk van de bestemming ervan.

De leveringskosten en -voorwaarden worden hieronder beschreven.

Levertijden kunnen niet worden gegarandeerd in geval van overmacht, met name in geval van een staking in de zin van de jurisprudentie. Bovendien kunnen levertijden niet worden gegarandeerd tijdens bepaalde periodes van hoge activiteit voor de verkoper, zoals verkoop- of algemene voorraadperiodes.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de artikelen L221-18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van 45 dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om de bestelde producten terug te sturen en/of de verkoper in kennis te stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant het bij het pakket gevoegde formulier gebruiken of een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring afleggen. Hij moet ook het (de) nieuwe artikel(en) in de originele verpakking, intact en vergezeld van eventuele accessoires, binnen een termijn van 45 dagen terugsturen:
- hetzij gratis op aanvraag bij de klantendienst, die een Colissimo retourlabel zal verstrekken (alleen op het Franse vasteland en Corsica)
- hetzij op kosten van de klant via La Poste naar het volgende adres: SDE / Jung Logistique - 5 rue Forlen - 67118 Geispolsheim - Frankrijk.

De terugbetaling van de prijs van de Producten gebeurt binnen veertien 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de teruggezonden Producten. SDE vergoedt de Klant voor de teruggezonden Producten, mits naleving van de voornoemde voorwaarden, alsook voor de "heen" leveringskosten indien de Klant zijn volledige bestelling terugstuurt. Indien de Klant niet de volledige bestelling terugstuurt en één of meer bestelde Producten behoudt, zal het bedrag van de "heen" leveringskosten door de verkoper worden ingehouden.

De terugbetaling geschiedt via de betaling die voor de geretourneerde bestelling is gebruikt. Als de bestelling is betaald via :  - Paypal en de rekening is nog steeds actief, dan wordt de terugbetaling gedaan op deze Paypal-rekening.

Voor alle andere betaalmiddelen of in geval de vorige terugbetalingen niet succesvol of onmogelijk zijn, zal de terugbetaling gebeuren per cheque die naar het adres van de Klant wordt gestuurd.

ARTIKEL 8 - GARANTIES

SDE verbindt zich ertoe haar verplichtingen na te komen met betrekking tot de garanties die verbonden zijn aan de Producten die op de Website worden verkocht, namelijk de wettelijke conformiteitsgarantie (L217-1 en volgende van de Franse Consumentenwet) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek), zoals uiteengezet in de hieronder weergegeven wetteksten:

Artikel L217-4 van de Franse consumentenwetgeving: De verkoper levert het goed in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze onder zijn verantwoordelijkheid viel of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Franse consumentenwetgeving: De goederen zijn conform de overeenkomst:

1° of het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval :  - of
het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model;
- of het de eigenschappen bezit die een koper terecht mag verwachten op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of het de eigenschappen bezit die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst, en dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.

Artikel L217-12 van de Franse consumentenwetgeving: Elke vordering wegens gebrek aan overeenstemming moet binnen twee jaar na levering van de goederen worden ingesteld.

Artikel L217-16 van de Franse Consumentenwet: Wanneer de koper tijdens de duur van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of reparatie van een roerend goed is verleend, de verkoper verzoekt om een reparatie die onder de garantie valt, wordt een eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen.
 Deze periode loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop de betreffende zaak voor reparatie ter beschikking is gesteld, indien deze ter beschikking is gesteld na het verzoek om service.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik in die mate belemmeren dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij of zij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek: Elke vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek.

De verkoper verleent geen enkele andere garantie aan de klant.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID - BEPERKINGEN

SDE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de op afstand gesloten overeenkomst. SDE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan een onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde bij het contract of aan een geval van overmacht in de zin van de Franse rechtspraak.

De online verstrekking van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs van de bestelling en maken de prijs betaalbaar. Deze validatie geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de Website uitgevoerde verrichtingen.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De in het kader van de verkoop op afstand verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van de bestellingen en de opstelling van de facturen. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd. In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, dat hij kan uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst van SDE. Bovendien verbindt SDE zich ertoe de gegevens van haar klanten niet gratis of tegen betaling aan derden mee te delen.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van deze site is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Alle handelsmerken, logo's, ontwerpen en illustraties op de website zijn beschermd door het auteursrecht en het merken- en modellenrecht en zijn het exclusieve eigendom van SDE.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de site of van de merken, logo's en modellen die erop staan, vormt een inbreuk op het auteursrecht die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inhouden.

Hyperlinks naar deze site zijn strikt verboden.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving is de bevoegde rechtbank in geval van een geschil die van de woonplaats van de verweerder of die van de plaats waar het Product daadwerkelijk is geleverd, naar keuze van de eiser.

De website is in overeenstemming met de Franse wetgeving en SDE geeft in geen geval garantie voor de naleving van de lokale wetgeving die van toepassing is op de klant wanneer de klant de website vanuit andere landen bezoekt.

Gratis levering
Gratis levering

vanaf 100 €

Gratis retourzendingen
Gratis retourzendingen

tot 45 dagen

Beveiligde betaling
Beveiligde betaling

per kaart of PayPal

Bijstand
Bijstand

contact@vivaraise.nl